خدمات صندوق

انواع تسهیلات

صندوق نوآوری و شکوفایی

 • تسهیلات قرض الحسنه ارتقای نمونه‌سازی
 • تسهیلات جعاله سرمایه در گردش
 • تسهیلات لیزینگ
بیشتر
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 • تسهیلات قرض الحسنه
 •  
 •  
بیشتر
منابع داخلی صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فارس

 • تسهیلات جعاله سرمایه در گردش
 • تسهیلات لیزینگ
 • سرمایه‌گذاری خطر پذیر
بیشتر

مدارک مورد نیاز

1. مشخصات شرکت:
 • اطلاعات ثبتی(روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، اساسنامه، سرمایه ثبتی و آدرس و...)
 • لیست سهامداران و مشخصات و میزان و ارزش سهام آنان و مشخصات فردی آنها
 • مدارک هویتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (شناسنامه و کارت ملی پشت و رو)
 • حضور کلیه اعضای هییت مدیره جهت امضای قرارداد
 • معرفی سوابق شرکت، توانمندی های و تجربیات، ساختار منابع انسانی و افراد موثر
 • مستندات مربوط به ثبت اختراعات، گواهی نامه ها، استانداردها و مجوزهای مختلف مدیریتی، زیست محیطی، و تقدیر و تشویق نامه های اخذ شده
2. اطلاعات مالی شرکت:
 • صورت های مالی و نقدینگی شرکت / اظهار نامه مالیاتی شرکت در طول 3 سال گذشته
 • لیست بیمه پرسنل تمام وقت
 • لیست تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی موجود
 • لیست قراردادهای انجام شده و جاری شرکت(با ارائه مستندات)
 • میزان تولید و فروش شرکت در سه سال گذشته به صورت واقعی (با ارائه مستندات)
 • اطلاعات تسهیلات دریافتی ازبانک ها و موسسات مالی وآخرین وضعیت بازپرداخت آنها
3. تکمیل فرم ارزیابی صندوق

مدارک اختصاصی مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات بیش از 1 میلیارد ریال

طرح توجیهی استاندارد (FS) شامل:
 • بررسی کامل کنونی وضعیت شرکت شامل: مشخصات مالی، نیروی انسانی، مالکیت، حاکمیت، زیر ساخت‌ها و...
 • معرفی طرح، کاربرد و مشخصات فنی و فرآیند تولید محصول شامل: بررسی کامل فنی، رقبا، تاریخچه اجرای طرح و...
 • وضعیت بازار محصول و برنامه تولید طرح: شامل وضعیت عرضه رقبا (اعم از تولید، صادرات و واردات)، وضعیت تقاضا، بررسی میزان تولید و فروش، برنامه بازاریابی و..
 • هزینه های اجرای طرح به تفکیک شامل: هزینه های سرمایه‌گذاری ثابت و هزینه‌های بهره‌برداری، محاسبه سرمایه در گردش مورد نیاز، جدول منابع تامین مالی و...
 • بررسی وضعیت مالي و اقتصادي طرح شامل: محاسبه‌ی بهای تمام شده، سود و زیان طرح، جدول جریان‌های نقدی، و محاسبه نرخ بازده داخلی، خالص ارزش فعلی طرح، دوره بازگشت سرمایه و...
 • برآورد ارزش طرح

ضمانت نامه

ضمانت های صادره صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فارس طبق ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و بند "ب" ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند "خ" آیین نامه تضمین معاملات دولتی مورد پذیرش می باشد. لازم به ذکر است فایل های مربوط به آیین نامه در ذیل همین صفحه قابل دریافت می باشد.

  صدور انواع ضمانت نامه های پیش پرداخت، حسن انجام کار، گمرکی، شرکت در مناقصه و مزایده

  میزان سپرده بلوکه شده: 5 درصد برای ضمانتنامه های پیش پرداخت، حسن انجام کار و گمرکی

  کارمزد صدور ضمانتنامه : حداکثر 2 درصد

مدارک مورد نیاز

1. مشخصات شرکت:
 • اطلاعات ثبتی(روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، اساسنامه، سرمایه ثبتی و آدرس و...)
 • لیست سهامداران و مشخصات و میزان و ارزش سهام آنان و مشخصات فردی آنها
 • مدارک هویتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (شناسنامه و کارت ملی پشت و رو)
 • معرفی سوابق شرکت، توانمندی های و تجربیات، ساختار منابع انسانی و افراد موثر
 • مستندات مربوط به ثبت اختراعات، گواهی نامه ها، استانداردها و مجوزهای مختلف مدیریتی، زیست محیطی، و تقدیر و تشویق نامه های اخذ شده
2. اطلاعات مالی شرکت:
 • صورت های مالی و نقدینگی شرکت / اظهار نامه مالیاتی شرکت در طول 3 سال گذشته
 • لیست بیمه پرسنل تمام وقت
 • لیست تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی موجود
 • لیست قراردادهای انجام شده و جاری شرکت(با ارائه مستندات)
 • میزان تولید و فروش شرکت در سه سال گذشته به صورت واقعی (با ارائه مستندات)
 • اطلاعات تسهیلات دریافتی ازبانک ها و موسسات مالی وآخرین وضعیت بازپرداخت آنها
3. تکمیل فرم ارزیابی صندوق

 دریافت آیین نامه ضمانت نامه

سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری خطرپذیر سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی، در اختیار شرکت‌های جوان، به سرعت در حال رشد و دارای آتیه اقتصادی قرار می‌گیرد، سرمایه خطرپذیر از منابع مهم مالی شرکت‌های کوچک و نوپا است

  مشارکت حقوقی در طرح‌های فناورانه

  میزان مشارکت صندوق = حداکثر 49 درصد

  مشارکت بر مبنای ارزش گذاری کارشناس رسمی دادگستری

  ارزش‌گذاری شامل: دارایی‌های مشهود و نامشهود (دانش فنی و...)

  برخورداری صندوق از سهام ممتاز و شرایط سهام ممتاز بسته به هر طرح (مانند: عضویت در هیئت مدیره و ...)

  سرمایه‌گذاری مرحله‌ای و با توجه به تحقق‌ شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد (KPI)

  جهت ورود به سرمایه‌گذاری خطر پذیر وضعیت شرکت و منابع انسانی آن، وضعیت مالی و طرح توجیهی کامل(FS) بررسی می‌شود.

  صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فارس قصد سرمایه‌گذاری در حداقل 3 طرح فناورانه را دارد.

مدارک مورد نیاز

1. مشخصات شرکت:
 • اطلاعات ثبتی(روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، اساسنامه، سرمایه ثبتی و آدرس و...)
 • لیست سهامداران و مشخصات و میزان و ارزش سهام آنان و مشخصات فردی آنها
 • مدارک هویتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (شناسنامه و کارت ملی پشت و رو)
 • معرفی سوابق شرکت، توانمندی های و تجربیات، ساختار منابع انسانی و افراد موثر
 • مستندات مربوط به ثبت اختراعات، گواهی نامه ها، استانداردها و مجوزهای مختلف مدیریتی، زیست محیطی، و تقدیر و تشویق نامه های اخذ شده
2. اطلاعات مالی شرکت:
 • صورت های مالی و نقدینگی شرکت / اظهار نامه مالیاتی شرکت در طول 3 سال گذشته
 • لیست بیمه پرسنل تمام وقت
 • لیست تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی موجود
 • لیست قراردادهای انجام شده و جاری شرکت(با ارائه مستندات)
 • میزان تولید و فروش شرکت در سه سال گذشته به صورت واقعی (با ارائه مستندات)
 • اطلاعات تسهیلات دریافتی ازبانک ها و موسسات مالی وآخرین وضعیت بازپرداخت آنها
3. تکمیل فرم ارزیابی صندوق

مدارک اختصاصی مورد نیاز جهت دریافت سرمایه گذاری

طرح توجیهی استاندارد (FS) شامل:
 • بررسی کامل کنونی وضعیت شرکت شامل: مشخصات مالی، نیروی انسانی، مالکیت، حاکمیت، زیر ساخت‌ها و...
 • معرفی طرح، کاربرد و مشخصات فنی و فرآیند تولید محصول شامل: بررسی کامل فنی، رقبا، تاریخچه اجرای طرح و...
 • وضعیت بازار محصول و برنامه تولید طرح: شامل وضعیت عرضه رقبا (اعم از تولید، صادرات و واردات)، وضعیت تقاضا، بررسی میزان تولید و فروش، برنامه بازاریابی و..
 • هزینه های اجرای طرح به تفکیک شامل: هزینه های سرمایه‌گذاری ثابت و هزینه‌های بهره‌برداری، محاسبه سرمایه در گردش مورد نیاز، جدول منابع تامین مالی و...
 • بررسی وضعیت مالي و اقتصادي طرح شامل: محاسبه‌ی بهای تمام شده، سود و زیان طرح، جدول جریان‌های نقدی، و محاسبه نرخ بازده داخلی، خالص ارزش فعلی طرح، دوره بازگشت سرمایه و...
 • برآورد ارزش طرح


ثبت درخواست وام ریاست جمهوری


 اطلاعات ثبتی شرکت

© 2019 تمام حقوق این وب سایت متعلق به صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فارس می باشد | طراحی و اجرا توسط آریان سافت